УСЛУГИ

С цел най-ефективното и цялостно обслужване на нуждите на Вашия бизнес, сме разработили различни модели, които покриват всички аспекти на Вашето бизнес развитие и свързаното с него финансово и документално обслужване.

 

Предлаганите модули от KFM Accounting са следните:

1. Модул „Счетоводство“

2. Модул „ТРЗ и Личен състав“

3. Модул „Административни услуги“

4. Модул „Консултантски услуги“

5. Модул „Обучения“

6. Модул „Допълнителни услуги“

7. Модул "Правни услуги"

 

1. Модул „Счетоводство“ включва:

• Обработване на покупни и продажни фактури за месеца;

• Изготвяне на дневници за покупките, продажбите и справка-декларация, съгласно ЗДДС;

• Обработване на извлеченията на банковите сметки на дружеството;

• Обработка на отчетите от касовите апарати на дружеството;

• Начисляване на амортизации;

• Обработка на документите за командировка;

• Обработка на други документи, касаещи текущата дейност на дружеството/договори за наем, договори за юридически услуги, нотариални такси и др.;

• Подготвяне на документи за насрещни проверки на клиента пред ТД на НАП;

• Годишно счетоводно приключване и подаване на отчети и декларации.

 

 

2. Модул „ТРЗ и Личен състав“

Модулът е съставен от два отделни модула, като всеки клиент, в зависимост от потребностите си, може да предпочете цялостния модул „ТРЗ и Личен състав“ или само модул „ТРЗ“

Модул „ТРЗ“ включва:

• Изготвяне на платежни ведомости;

• Изготвяне на платежни нареждания за осигурителни вноски и ДОД;

• Изготвяне на декларация 1 и декларация 6;

• Подаване на декларация 1 и декларация 6 в НАП;

• Граждански договори и свързаната с тях документация;

• Подаване на Декларации 1 и 6 в НАП за граждански договори;

• Изготвяне и подаване на справка за изплатените доходи на физически лица;

• Предлагаме и връзка със служба по трудова медицина;

• Подаване на Декларация 15 по ЗБУТ към Инспекция по труда;

• Водене на документация по ЗБУТ.

 

Модул „Личен състав“ включва:

• Изготвяне на трудови договори;

• Изготвяне на допълнителни споразумения към трудовите договори;

• Изготвяне и подаване на уведомления, съгласно чл.62, ал.4 от КТ;

• Изготвяне на длъжностни характеристики на работниците и служителите;

• Изготвяне на служебни бележки за доход;

• Регистриране на болнични листове на работещите и служителите;

• Изготвяне на трудови книжки на работещите и служителите;

• Заверяване на трудови книжки на работещите и служителите;

• Изготвяне на УП 2, УП 3 на работниците и служителите;

• Изготвяне на заповеди за прекратяване на трудовите правоотношения;

• Изготвяне на граждански договори;

• Изготвяне на график за отпуски.

 

3. Модул „Административни услуги“

Динамиката на съвременните бизнес отношения понякога изисква гъвкавост и подготвяне на документация, която принципно не влиза в ежедневните задължения на ръководителите на фирми. Ето защо, нашите специалисти са тук, за да помогнат в тяхното правилно оформление.

 

Модулът включва:

• Изготвяне на отчети и справки, съгласно изискваният а на клиента;

• Попълване на форма, на база обработените в счетоводната програма данни, по образец на клиента;

• Попълване на специфични справки за отчитане, предоставени от клиента

• Изготвяне на заповеди за командировки;

• Изготвяне на договори;

• Посещения в офиса на клиента за получаване на документи;

• Опис на документите, получени от клиента.

 

4. Модул „Консултантски услуги“

Модулът е разработен, за да предостави на клиента нашите професионални знания, умения и опит в полза на развитието на бизнеса. Ние отговаряме на конкретни въпроси, касаещи действащото законодателство, както и предлагаме индивидуален подход и иновативни решения.

• Консултантски услуги, включени в договора за счетоводно обслужване – 2 часа на месец безплатно;

• Разработване на становища по предварително зададен казус от клиента;

• Консултантски услуги, предоставени от оперативен счетоводител, главен счетоводител и управител на счетоводна кантора KFM Accounting.

 

5. Модул: Допълнителни услуги“

В този модул са включени всички онези услуги, които не влизат в модул „Счетоводство“, но по пряк или косвен начин са свързани с професионални знания и умения. Разработвайки този модул, нашият екип предлага своя професионализъм, знания и опит, като спестява време и усилия на клиентите, както и контакта с държавната администрация.

 

Модулът се състои от:

• Регистрация на фирми;

• Организиране на счетоводната отчетност в офиса на клиента;

Подаване на:

• Интрастат декларации;

• VIES декларации;

• Подаване на справки в БНБ, съгласно Валутния закон;

• Подаване на декларации, съгласно ЗМДТ;

• Подаване на декларации, съгласно ЗДДФЛ;

• Подаване на заявления в НАП за липсата или наличието на задължения;

• Изготвяне на документи, подаването им и получаване на актуално състояние на клиента;

• Заверяване на документи в НАП и НОИ;

• Заверяване на осигурителен стаж на клиента;

• Изготвяне на документи за получаване на банков кредит от клиента/подготвяне на изискваните от банката счетоводни справки/;

• Изготвяне на месечни, тримесечни и други отчети по искане на банката-кредитоискател на клиента за неговото отчитане;

• Регистрация, пререгистрация и дерегистрация, съгласно ЗДДС;

• Изготвяне на месечни счетоводни отчети по искане на клиента;

• Регистрация на касов апарат;

• Разработване на бизнес планове по искане на клиента;

• ВОП, ВОД и износ

• Организиране и извършване на независим финансов одит. Счетоводна кантора KFM Accounting работи с изключително компетентни регистрирани одитори;

 

7. Модул "Правни услуги" 

 

С цел подпомагане и облекчаване на стопанската дейност на своите клиенти, Дружество "Кей Еф Ем Акаунтинг" ООД предлага и услуги в областта на гражданското, търговското, облигационното и административното право, без процесуално представителство, консултации и участието в подготвяне на сделки, по които страна са наши клиенти, както и регистрация и промяна в обстоятелства на дружества в Търговския регистър и Регистъра на Сдруженията с нестопанска цел и Фондациите

АКТУАЛНО